Romani de pretutindeni

 

ANUNȚ

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR STRĂINI (ETNICI ROMÂNI / CETĂȚENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE) REPARTIZAȚI LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

PENTRU A PREÎNTÂMPINA UNELE PROBLEME LEGATE DE ÎNREGISTRAREA PENTRU ÎNMATRICULAREA LA STUDII VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI PREGĂTITE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

1. Fișă / Cerere de înscriere (se ridică și de la secretariatul pentru studenți străini)

 

2. Copie a Ordinului Ministerulul Educatiei Nationale și Cercetării Științifice privind repartiția la U.M.F. din Craiova

   

3. Certificat / Adeverinta competenţă lingvistică; (unde este cazul)

 

4.  Actul de studii original + copie şi 2 traduceri legalizate – (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

 

5.  Foile matricole original + copie şi 2 traduceri legalizate - (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;

 

6.  Certificatul de naștere – copie original şi 2 traduceri legalizate;

 

7.  Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni de la data prezentării + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din strainatate

 

8. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

 

9. 4 fotografii tip pașaport;

 

10. Dosar plic


va rugam sa va prezentati pentru inscriere pana la data de 01.10.2016